Regulamin szkoleń

Organizacja szkolenia
 1. Organizatorem szkoleń, kursów i warsztatów jest Sztuka mówienia - pracownia logopedyczna z siedzibą w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej 403.
 2. W zależności od rodzaju szkolenia i liczby uczestników zajęcia odbywają się sali wykładowej w siedzibie organizatora lub specjalnie wynajętej sali konferencyjnej w innym obiekcie.
 3. O dokładnym miejscu szkolenia organizator informuje na stronie internetowej oraz wysyłając e-mail do uczestników najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym szkoleniem.
 4. Autorem programu szkoleń, kursów i warsztatów zamieszczonych na stronie internetowej jest wykładowca. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną stronę szkolenia.
Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu
 1. Warunkiem rezerwacji miejsca jest wysłanie poprzez e-mail lub formularz kontaktowy zgłoszenia na szkolenie oraz opłacenie zaliczki w wysokości podanej przez organizatora za dane szkolenie w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie może skutkować anulowaniem zgłoszenia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest opłacenie pełnej kwoty za dane szkolenie najpóźniej 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.
 3. Wpłat należy dokonywać na konto bankowe, w tytule wpisując nazwę szkolenia oraz imię i nazwisko uczestnika.
Rezygnacja z udziału w szkoleniu
 1. O rezygnacji z udziału w szkoleniu należy poinformować organizatora drogą mailową.
 2. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na więcej niż 14 dni przed planowanym szkoleniem uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. W razie rezygnacji po tym terminie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
Zmiana terminu lub odwołanie szkolenia
 1. W przypadku zmiany terminu szkolenia uczestnicy mogą zdecydować czy wezmą udział w szkoleniu w nowym terminie. W przeciwnym wypadku otrzymają zwrot całości wpłaconej kwoty.
 2. W przypadku odwołania szkolenia, uczestnicy otrzymają zwrot całości wpłaconej kwoty za szkolenie.
Informacje dodatkowe
 1. Materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora.
 2. Zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 3. Szkolenia, kursy i warsztaty organizowane przez Sztukę mówienia mają charakter szkoleń doskonalących dla specjalistów, co oznacza, że wiedzę z nich wyniesioną można wykorzystywać wyłącznie do pracy z pacjentami. Uczestnictwo w naszych kursach nie uprawnia do prowadzenia szkoleń dla dorosłych.
 4. Dane osobowe podawane przez uczestników potrzebne są do wystawienia certyfikatu/zaświadczenia oraz służą do komunikacji z uczestnikiem, traktowane są jako dane poufne i nie są udostępniane osobom trzecim.
Administratorem danych osobowych jest Sztuka mówienia – pracownia logopedyczna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Wielkopolskiej 403/2.3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się za pomocą adresu: info@sztuka-mówienia.pl lub telefonicznie: 733 191 223. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań statutowych Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w zadań. Odbiorcami Administrator nie powierza Państwa danych innym podmiotom. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa. Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

Podstawa prawna: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).